Updated No Smoking Policy As Of October 1, 2015

Effective October 1, 2015, Tri-Rail will implement¬†its ‚ÄúNo Smoking Policy‚ÄĚ on platforms and pedestrian overpasses, in addition to trains, except for designated smoking areas at each station.

Signs and receptacles will help identify the location of each designated smoking area at every train station.

The Miami Airport Station’s designated smoking area will be identified at a future date.

Please note that the No Smoking Policy is not restricted to tobacco products, and includes any smoke and vapor creating devices.

Violation of this policy may result in denial of access to train service, including the issuance of a trespass notice.

Thank you for your attention.

ZONAS DESIGNADAS PARA FUMAR/VAPEAR

A partir del 1 de octubre de 2015, Tri-Rail implementar√° su ‚ÄúPol√≠tica de no fumar‚ÄĚ en las plataformas y los pasos peatonales elevados, adem√°s de trenes, excepto por las zonas designadas para fumar en cada estaci√≥n.

Los letreros y contenedores ayudarán a identificar la ubicación de cada una de las zonas designadas para fumar en cada estación de tren.

La zona de fumar de la estación del aeropuerto de Miami se identificará en una fecha futura.

Tenga en cuenta que la ‚ÄúPol√≠tica de no fumar‚ÄĚ no se limita a productos de tabaco e incluye cualquier dispositivo que cree humo y vapor.

La violación de esta política podría resultar en la negación del acceso al servicio de tren, incluyendo la expedición de una notificación de infracción.

Gracias por su atención.

Z√íN POU MOUN KI FIMEN/S√ąVI AK SIGAR√ąT ELEKTWONIK

Koumanse¬†1ye okt√≤b 2015, Tri-Rail pral mete anplas ‚ÄúPolitik Ent√®diksyon Fimen‚ÄĚ sou platf√≤m ak overpasses pou pyeton, anplis de tren yo, eksepte pou z√≤n ki rez√®ve pou moun ki fimen nan chak estasyon.

Pano ak resipyan yo pral ede idantifye nan chak estasyon tren anplasman chak zòn ki rezève pou moun ki fimen.

Yo pral idantifye zòn ki rezève pou moun ki fimen nan Estasyon Ayewopò Miami pi devan toujou.

Tanpri remake ‚ÄúPolitik Ent√®diksyon Fimen‚ÄĚ pa limite ak prodwi taba, epi sa enkli tout apar√®y ki f√® fimen oswa vap√®.

Moun ki pa respekte politik sa a gendwa wè yo refize kite yo monte nan tren, epi yo kapab bay yo yon notifikasyon ki di prezans yo pa otorize la a.

Mèsi pou atansyon ou.