Important Reminder for Passengers Transferring to BCT and Palm Tran

All EASY Card customers who transfer to Broward County Transit (BCT) or Palm Tran must have a ‘Transfer to Bus’ ticket to receive a transfer discount.

To get your ‘Transfer to Bus’ ticket, follow these steps:

 1. Tap your EASY Card on the platform validator before your trip on Tri-Rail and tap off after you exit the train.
 2. Tap your EASY Card to the target on the Ticket Vending Machine.
 3. Select “Reload/Transfer to Bus” from the menu screen.
 4. Select “Transfer to Bus” from the next menu screen, then select BCT or Palm Tran. Your ‘Transfer to Bus’ ticket will print automatically.
 5. Show the ‘Transfer to Bus’ ticket to the bus operator to receive your transfer discount. ‘Transfer to Bus’ tickets will be available for up to three hours from the time of issuance.

EASY Card customers who do not have a ‘Transfer to Bus’ ticket will not receive a transfer discount on BCT or Palm Tran and will be charged the full bus fare. Proof of payment receipts are not accepted for transfer discounts.

Customers who use a Tri-Rail paper ticket can show their valid ticket to the bus operator to receive a transfer discount.

For more information, call 1-800-TRI-RAIL (874-7245).

Importante Recordatorio Para Pasajeros Que Hacen Transferencia a BCT y Palm Tran

Todos los pasajeros que usan la tarjeta EASY Card y hacen transferencia a Broward County Transit (BCT) o Palm Tran deben tener un ticket de transferencia ‘Transfer to Bus’ para recibir un descuento.

Para obtener su ticket ‘Transfer to Bus’ siga los siguientes pasos:

 1. Pase su tarjeta EASY Card sobre el validador de andén antes de subir al Tri-Rail y al bajar después de su viaje.
 2. Pase su tarjeta EASY Card por el sensor de la máquina de venta de tickets.
 3. Seleccione “Recargar/Traslado al Autobús” del menu en la pantalla.
 4. Seleccione “Transbordar a Bus” de la siguiente pantalla y luego seleccione si quiere transbordar a BCT o Palm Tran. Su ticket ‘Transfer to Bus’ se imprimirá automáticamente.
 5. Muestre el ticket ‘Transfer to Bus’ al operador del autobus para recibir su descuento de transferencia. Los tickets de transferencia tendrán una validez de hasta tres horas desde el momento de su emisiĂłn.

Todos pasajeros que usan la tarjeta EASY Card y no tengan un ticket ‘Transfer to Bus’ no recibirán un descuento de transferencia en BCT o Palm Tran, y se le cobrará la tarifa completa del sistema de autobus.

Los pasajeros que utilicen un ticket de papel de Tri-Rail continuarán mostrando su ticket al operador de autobús para obtener su descuento de transferencia.

Para más información, llame al 1-800-TRI-RAIL (874-7245).

Rapèl ki enpòtan pou Pasaje yo ap transfere nan BCT ak Palm Tran

Tout kliyan EASY Card k ap transfere nan Broward County Transit oswa Palm Tran dwe gen yon tikè ‘Transfer to Bus’ pou yo ka resevwa yon rabè sou transfè a.

 Pou jwenn tikè ‘Transfer to Bus’ swiv etap sa yo:

 1. Tape EASY Card sou validè a lè ou monte nan Tri-Rail, epi ou dwe tape-pou-desann lè w ap sòti.
 2. Tape EASY Card ou nan lektè ki sou Distribitè Otomatik Tikè an.
 3. Chwazi “Rechaje kat la/Transfere nan bis la” nan ekran meni an.
 4. Chwazi “Transfè pou Bis” nan pwochen ekran meni an, answit chwazi BCT oswa Palm Tran. Tikè ‘Transfer to Bus’ la ap enprime otomatikman.
 5. Montre tikè ‘Transfer to Bus’ la ba operate otobis la pou ka resevwa rabè sou transfè ou. Tikè por Tranfè nan Otobis la ap valid pou apeprè twa (3) èdtan apre lè tikè a fin enprime a.

Kliyan EASY Card ki pa gen yon tikè ‘Transfer to Bus’ p ap resevwa yon rabè sou transfè a, epitou y ap gen pou you peye tout pri tikè otobis la. Nou p ap aksepte resi yo ankò pou rabè sou transfè a.

Kliyan ki itilize yon Tikè Papye Tri-Rail ap kontinye montre tikè yo ba operate otobis la pou yo ka jwenn rabè sou transfè yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, rele 1-800-TRI-RAIL (874-7245).